Regulamin

REGULAMIN SERWISU WWW.CASABLANCA.OLSZTYN.PL

§ I WPROWADZENIE
1.    Serwis Internetowy dostępny pod adresem www.wynosy.casablanca.pl prowadzony jest przez spółkę CSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347244, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerem NIP: 7393773115 oraz numerem REGON: 28047234800000, adres poczty elektronicznej: restauracja@casablanca.olsztyn.pl
2.    Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
3.    Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów. Postanowienia niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.

§ II DEFINICJE
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.    Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik może złożyć Zamówienie na Usługę;
2.    Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie Usługi z Usługodawcą;
3.    Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.    Konto – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym; zbiór zasobów
i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane wskazane przez Usługobiorcę i informacje o jego aktywności w Serwisie Internetowym, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach. Konto oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem wskazanym przez Usługobiorcę;
5.    Newsletter – usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub SMS, umożliwiająca Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy informacji o nowościach,  ofertach, aktualizacjach, promocjach, poradach i wskazówkach, organizowanych lub polecanych przez Usługodawcę akcjach;
6.    Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
7.    Prawo autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.);
8.    Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego;
9.    Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.wynosy.casablanca.pl oraz jego subdomenami;
10.    Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której integralną częścią jest Regulamin;
11.    Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem;
12.    Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym;
13.    Usługodawca, Sprzedawca – spółka CSN Spółka z o.o.
14.    Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą;

§ III POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2.    Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą poniżej danych kontaktowych: adres poczty elektronicznej: restauracja@casablanca.olsztyn.pl; numer telefonu: 887817000; adres do korespondencji: ul. Zamkowa 5, 10-074 Olsztyn.
3.    Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4.    Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.
5.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7.    Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.
o    komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
o    dostęp do poczty elektronicznej;
o    przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
o    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
8.    Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.
9.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym.

§ IV PRZEDMIOT UMOWY I PROCEDURA ZAMÓWIENIA PRODUKTU
1.    Przed zawarciem umowy dostawy produktów Usługobiorca ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, potwierdzić fakt zapoznania się z Regulaminem poprzez zaznaczenie okienka wyboru, jak również zaakceptować postanowienia Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka wyboru.
2.    W razie wątpliwości co do treści Regulaminu lub znaczenia pojęć użytych w Regulaminie Usługobiorca powinien skontaktować się ze Usługodawcą drogą telefoniczną lub poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zaczerpnięcia informacji i wyjaśnienia wątpliwości.
3.    Przedmiotem umowy zawieranej przez Usługobiorcę z Usługodawcą poprzez złożenie zamówienia jest odpłatna dostawa przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika produktów wybranych przez Użytkownika, w określonej przez Użytkownika i możliwej do wyboru ilości.
4.    W przypadku zamówienia zestawów DEAL DNIA użytkownik wybiera również liczbę dni, przez którą będzie dostarczany catering.
5.    Rodzaje zestawów do DEALÓW DNIA udostępniane Usługobiorcom do zamówienia mogą być modyfikowane przez Sprzedawcę w każdym momencie.
6.    W przypadku modyfikacji lub usunięcia określonych dań z menu Użytkownicy, którzy je zamówili będą otrzymywali te dania aż do zakończenia okresu umowy określonego zamówieniem.
7.    Umowa dostawy produktów zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Użytkownikowi oświadczenia o akceptacji zamówienia.
8.    Aby złożyć zamówienie i zawrzeć ze Sprzedawcą umowę dostawy produktów Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane niezbędne do prawidłowego wykonania umowy oraz opłacić zamówienie.
9.    Ceny podane w Serwisie są cenami brutto należnymi za wybrany przez Użytkownika produkt w ilości określonej w opisie produktu.
10.  W przypadku zestawów DEAL DNIA Sprzedawca określa cenę zestawu na jeden dzień.
Po wybraniu okresu na jaki Użytkownik zamawia zestawy DEAL DNIA Sprzedawca udostępnia w podsumowaniu łączną cenę brutto za całe zamówienie, obliczaną w następujący sposób:
o    cena za jeden dzień określonego zestawu x liczby dni.
12.    Minimalny czas trwania umowy zestawów DEAL DNIA wynosi jeden 5 dni.
13.     Sprzedawca dostarcza produkty zamówione przez Użytkownika do następujących miejsc: Olsztyn, Bartąg, Tomaszkowo, Dorotowo, Dywity, Kieźliny, Wadąg, Naterki, Łupstych, Różnowo, Wójtowo oraz miejscowości znajdujących się po drodze z siedziby Sprzedawcy do ww. miejscowości.
14.    W przypadku braku określonej miejscowości na liście dostępnej w Serwisie należy przed dokonaniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą.
15.    Sprzedawca nie przyjmuje zamówień zestawów DEAL DNIA dokonywanych drogą telefoniczną i wysyłanych do niego za pomocą poczty elektronicznej.
16.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia i informację o konieczności jego opłacenia lub informację, o tym, że zamówienie zostało opłacone.

§ V WYKONANIE UMOWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ
1.    Posiłki będące przedmiotem zamówienia są dostarczane Użytkownikowi w zamkniętych pojemnikach, które znajdują się w papierowej torbie.
2.    Zamówione produkty, za wyjątkiem zestawów DEAL DNIA, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi pod wskazany przez niego adres w terminie wskazanym Użytkownikowi podczas składania zamówienia.
3.    Sprzedawca przyjmuje zamówienia na zestawy DEAL DNIA na określony dzień z wyprzedzeniem zgodnie z poniższym schematem:
o    Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w bieżący dzień tygodnia do godziny 12:00 zostanie dostarczony zestaw na następny dzień; Użytkownikowi, którego wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy albo dokonana poprzez platformę www.tpay.com w bieżący dzień po godzinie 12:00 zestaw zostanie dostarczony na trzeci dzień ;.
4.    Sprzedawca dostarcza zamówienie pod wskazany przez Użytkownika w zamówieniu adres dostawy w przedziale czasowym ustalonym przez Użytkownika.
5.    Dostawa zestawów odbywa się w następujący sposób: Sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania albo lokalu Użytkownika bądź do rąk własnych Użytkownika albo jego domownika.
6.    Dostawa produktów innych niż zestawy DEAL DNIA odbywa się w następujący sposób: Sprzedawca dostarcza zamówienie do rąk własnych Użytkownika lub innej osoby przebywającej pod adresem wskazanym przez Użytkownika.
7.    Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji tożsamości osoby, która odbiera zamówienie pod wskazanym przez Użytkownika w zamówieniu.
8.    W przypadku niemożności dostarczenia zestawów na określony dzień z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, catering uważa się za skutecznie dostarczony, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu środków za ten zestaw. Przez przyczyny leżące po stronie Użytkownika rozumie się w szczególności odmowę przyjęcia cateringu przez Użytkownika, niemożność dostania się przez Sprzedawcę pod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Użytkownika spowodowaną nieprzekazaniem Sprzedawcy klucza, kodu do domofonu lub nieotwarciem dostawcy drzwi.
9.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież zamówienia dokonaną spod drzwi do domu, mieszkania albo lokalu Użytkownika.
10.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie produktu wynikłe ze zdarzeń losowych i innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
11.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na określony dzień z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy należność pieniężną przypadającą za ten dzień zestawu Sprzedawca zalicza na poczet zapłaty za inny dzień cateringu, wybrany przez Użytkownika i zakomunikowany Sprzedawcy drogą telefoniczną lub wiadomości e-mail.
12.    Na życzenie Użytkownika Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
13.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, świeżość i przydatność do spożycia produktów, które nie zostały bezpośrednio po ich dostarczeniu spożyte.
14.    Zestawy na określony dzień powinien być spożyte bezpośrednio po ich dostarczeniu.

§ VI USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM ORAZ OGÓLNE  WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA
1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług elektronicznych, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ewentualnych awarii Serwisu.
2.    Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Usługobiorca.
3.    W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne:
o    Formularz zamówienia;
o    Konto;

§ VII WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    Warunki korzystania z Formularza zamówień:
o    składanie Zamówień w Serwisie Internetowym poprzez skorzystanie z Formularza zamówień nie wymaga posiadania Konta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W przypadku posiadania Konta lub jego utworzenia w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia, w ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień;
o    złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia przez Klienta i kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” w Serwisie Internetowym. Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam i płacę” istnieje możliwość samodzielnej zmiany wprowadzanych danych lub zaprzestania składania Zamówienia;
o    klient obowiązany jest podać w Formularzu zamówienia dane: imię i nazwisko, miejsce dostawy Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres firmy, numer NIP. Ponadto, Użytkownik podaje w Formularzu zamówienia dane dotyczące świadczonej Usługi, tj. jej rodzaj, ilość, daty świadczenia Usługi oraz sposób płatności;
o    Formularz zamówienia jest Usługą elektroniczną o charakterze jednorazowym – ulega ona zakończeniu po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia lub po zaprzestaniu korzystania z Formularza zamówienia przez Usługobiorcę.
2.    Warunki korzystania z Konta:
o    w celu korzystania z Konta należy, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu poniżej:
•    wypełnić znajdujący się w Serwisie Internetowym formularz rejestracji;
•    kliknąć pole „Zarejestruj”;
•    potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie w przesłany na podany przez Usługobiorcę adres e-mail link autoryzacyjny;
3.    Usługobiorca obowiązany jest podać w formularzu rejestracji dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz adres ewentualnych Usług (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), a w przypadku Usługobiorców nie będących osobami fizycznymi także: nazwę firmy, adres, numer NIP;
o    Usługobiorca może utworzyć Konto również podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia. Konieczne jest wówczas, oprócz danych niezbędnych do złożenia Zamówienia podanie hasła do Konta;
o    możliwe jest posiadanie jednego aktywnego konta przez Usługobiorcę. Usługobiorca nie powinien udostępniać Konta i danych do logowania osobom trzecim;
o    Usługobiorca obowiązany jest zmieniać dane wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu powyżej w przypadku, gdy staną się nieaktualne;
o    Konto jest Usługą elektroniczną świadczoną przez czas nieoznaczony. Usługobiorca może zrezygnować z Konta poprzez jego usunięcie w Serwisie Internetowym.
o    Usługobiorca może także zlecić dyspozycję usunięcia Konta Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, korzystając z danych Usługobiorcy wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu.
4.    W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ VIII ZASADY PŁATNOŚCI
1.    Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za złożone przez siebie Zamówienie przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, na podstawie otrzymanego od potwierdzenia Zamówienia w następujący sposób:
o    przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia numer konta bankowego.
o    za pośrednictwem udostępnionego na stronie internetowej systemu płatności elektronicznej.
o    za pośrednictwem udostępnionego w wiadomości e-mail linku do płatności online.

2.    Za dzień dokonania płatności za Zamówienie uważany jest dzień zaksięgowania przelewu na koncie Usługodawcy:
o    w przypadku dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem przelewu bankowego, dzień uznania kwoty należności na rachunku bankowym
o    w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora systemu płatności elektronicznej.
o    w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem linku do płatności elektronicznych, dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty od operatora systemu płatności elektronicznej.


§ XIX DOSTAWA
1.    Dostawa realizowana jest na obszarze dostawy wskazanym w Serwisie Internetowym podczas dokonywania zamówienia.
2.    Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca potwierdza możliwość dostawy pod adres, który Użytkownik wskazał w Zamówieniu.
3.    Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi.
4.    Dostawa realizowana jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi, w której wskazane są dni dostawy oraz adres, we wszystkie dni w tygodniu   w godzinach wskazanych w Formularzu zamówienia.
5.    Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w umówionym czasie i miejscu, Usługodawca nie dokonuje ponownej dostawy.
6.    Dostawa realizowana jest przez pracowników Usługodawcy.

§ X  RĘKOJMIA ZA WADY
1.    Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot świadczonych Usług przygotowane bez wad.
2.    Usługodawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotów świadczonych Usług na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ XI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
1.    Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres: restauracja@casablanca.olsztyn.pl lub pisemnie na adres: ul. Zamkowa 5, 10-074 Olsztyn.
2.    Zaleca się, aby reklamacja zawierała:
o    dane identyfikacyjne Użytkownika– imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej;
o    informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości, przydatna byłaby również dokumentacja fotograficzna;
o    roszczenie Użytkownika.
3.    Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4.    Usługodawca informuje Użytkownika będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/). Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
5.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ XII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1.    W przypadku umów o świadczenie Usług elektronicznych (Konta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2.    Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej może odbyć bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy.
3.    Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu powyżej Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ XIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
1.    Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Praw konsumenta Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o którym mowa w art. 27 Praw konsumenta, z uwagi na charakterystykę przygotowywanych i dostarczanych w ramach zawartej umowy produktów, jakimi są indywidualnie przygotowywane posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

§ XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Sprzedawca udostępnia w Serwisie aktualną listę innych niż zestawy DEAL DNIA produktów, które dostarcza Użytkownikom.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niedostarczenia produktów, które zamówił Użytkownikowi w przypadku, gdy pomimo ich dostępności w Serwisie nie będzie w stanie ich dostarczyć, pod warunkiem poinformowania Użytkownika o fakcie niemożności dostarczenia produktów w terminie 24godzin / od dnia zamówienia.
3.    W przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien przed zawarciem umowy dostawy produktów skonsultować możliwość spożywania określonych towarów z lekarzem.
4.    Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach i nowych produktach lub usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS. W celu otrzymywania ww. informacji Użytkownik powinien uprzednio wyrazić zgodę na ich otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody. Zaznaczenie okienka zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS nie jest obowiązkowe.
5.    Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszone w Serwisie uważa się za nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
6.    Sprzedawca ma prawo zablokować lub usunąć profil Użytkownika, którego działania naruszają niniejszy Regulamin.
7.    Sprzedawca ma prawo żądać od Użytkownikowi zmiany hasła.
8.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu Internetowego, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.
9.    Prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
10.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem/Usługobiorcą, który nie jest konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
11.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie właściwe przepisy prawa polskiego.
12.    O zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorca/Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Usługobiorca/Klient, który nie akceptuje zmian jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem zawartych umów i usunięciem Konta. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu wprowadzała nowe opłaty lub podwyższa już istniejące, konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
13.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020r.