Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CASABLANCA RESTAURACJA

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.wynosy.casablanca.olsztyn.pl (dalej jako “Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest CSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347244, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.
 
§ I. DANE OSOBOWE
1.    Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Restaurację Casablankę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
2.    Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych danych przez Użytkownika, a następnie przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy przez Użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć ich imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania/dostawy, numeru telefonu, adresu IP komputera.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a.    realizacji przepisów prawa,
b.    utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
c.    działań promocyjnych i handlowych Restauracji Casablanca.
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Restaurację Casablanca.
5.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) i c), jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy Użytkownik, którego dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Restaurację Casablanca danych albo osób, których dane dotyczą.
6.    Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (firmie świadczącej usługi księgowe dla CSN Sp. z o.o.). Dane osobowe zgromadzone przez Restaurację Casablanca mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
7.    Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
8.    Użytkownikom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a.    dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania bezpośrednio do Restauracji Casablanca,
b.    żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c.    sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9.    Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
10.    Casablanca Restauracja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające szczególną ochronę o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
11.    Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
12.    Loginy mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
13.    Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkowników.

§ II. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE
1.    Casablanca Restauracja stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Restauracji Casablanca z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
2.    Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Serwisie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Serwisu odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkowników a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
3.    Jednocześnie Restauracja Casablanca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Restauracja rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§ III. COOKIES
1.    W celu prawidłowego działania Serwisu, Restauracja Casablanca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, które nie zawierają wirusów ani złośliwego oprogramowania.
2.    Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie, a Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
3.    Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
4.    Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
5.    Restauracja Casablanca wykorzystuje Cookies w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
6.    Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.